Uvjeti pružanja usluge

I. OSNOVNE DEFINICIJE

Administrator - vlasnik i operater web stranice, tj.

Nalogodavac - fizička osoba koja s Upraviteljem sklapa pravni posao koji nije u neposrednoj vezi s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću, kao i pravna osoba ili organizacijska jedinica bez pravne osobnosti;

Politika privatnosti - dokument koji sadrži detaljne informacije o obradi osobnih podataka i pravila zaštite privatnosti primjenjiva na Naručitelje;

Propisi – ovi propisi, uključuju skup pravila za korištenje web stranice te prava i obveze Naručitelja i Administratora, čine propise za pružanje usluga elektroničkim putem;

Usluga - skupina povezanih web stranica dostupnih na internetu s adrese

Proizvod - roba koja se može naručiti/kupiti putem web stranice ili telefonskom narudžbom;

Trajni medij - materijal ili alat koji Naručitelju omogućuje pohranjivanje informacija upućenih njemu na način koji omogućuje pristup informacijama u budućnosti kroz vremensko razdoblje koje odgovara namjeni za koju se ti podaci koriste, te koji omogućuje pohranjene informacije reproducirati se nepromijenjeno;

radni dan - svaki dan od ponedjeljka do petka, osim praznika/državnih praznika.

II. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Pravilnikom definirana su pravila korištenja Internetske stranice kao i prava i obveze Naručitelja i Administratora u vezi s ugovorima o prodaji Proizvoda.

2. Putem web stranice Administrator nudi proizvode Naručiteljima.

3. U sklopu pružanja usluga u vidu pristupa Internet stranicama, Administrator uslugu ispunjava elektroničkim putem kontinuirano, omogućavajući pristup Internet stranicama Naručitelju.

4. Naručitelj ovime izjavljuje Administratoru da je stariji od osamnaest (18) godina (ili da je navršio neku drugu dob koja mu - prema nacionalnom pravu Naručitelja daje pravo sklapati obvezujuće ugovore), ima punu poslovnu sposobnost i pristaje na uvjete utvrđene ovim Pravilnikom. Ukoliko Naručitelj koristi Internet stranicu ili usluge Administratora u ime treće osobe koja je pravna osoba, tzv. Organizacijska jedinica bez pravne osobnosti i sl., Kupac ovime izjavljuje Administratoru da je ovlašten preuzeti obveze proizašle iz sklapanje ovog ugovora u ime te osobe, a prihvaćanje ovih Pravila od strane tog Kupca predstavljat će prihvaćanje istih od strane te treće strane. U ovom slučaju riječ „Naručitelj“ u ovom Pravilniku označava gore navedenu treću stranu. U nedostatku stvarnog prava preuzimanja obveza u ime treće osobe, osoba koja navodno nastupa u ime te treće osobe tretira se kao Nalogodavac koji je sklopio ugovor s Upraviteljem u svoje ime i za svoju korist. Kupci koji ne mogu sklopiti pravno obvezujući ugovor s Administratorom ili oni kojima je zabranjeno korištenje usluga koje se pružaju putem web stranice ili sklapanje ugovora putem web stranice zbog ograničenja koja su na snazi u određenoj zemlji ili regiji, uključujući zemlju/regiju trenutno prebivalište Kupca i mjesto korištenja usluga, ne bi trebali koristiti web stranicu.

5. Administrator zadržava pravo izmjene i dopune ovog Pravilnika, uključujući dodavanje novih ili brisanje postojećih odredbi, što može učiniti prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku objavom izmjena Pravilnika na web stranici. Stoga je Naručitelj dužan redovito provjeravati nije li došlo do izmjena Pravilnika. Osim ako nije drugačije navedeno, izmijenjeni Uvjeti i odredbe automatski stupaju na snagu trideset (30) dana nakon što su izmjene objavljene na web stranici. Prilikom objave promjena, Administrator je dužan naznačiti koji su zapisi promijenjeni, dodani ili izbrisani. Ako se Pravilnik promijeni tijekom trajanja ugovora, na njega se primjenjuju odredbe Pravilnika u važećem tekstu, prije izmjene.

6. Administrator ne dopušta i ne pristaje na bilo kakvo kršenje zakona i prava trećih osoba od strane Naručitelja.

7. Svi tekstovi, grafički materijali, interaktivne funkcije, logotipi, fotografije, datoteke, softver i svi ostali materijali na web stranici, kao i odabir, organizacija, koordinacija, kompilacija materijala te opći izgled i priroda web stranice su intelektualno vlasništvo Upravitelja. Zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, pravima na dizajn, zakonima o patentima, zakonima o zaštitnim znakovima i drugim zakonima, uključujući međunarodne konvencije i zakone o vlasništvu. Sva takva prava pridržana su za Administratora. Svi zaštitni znakovi, uslužni brendovi i trgovački nazivi su vlasništvo Administratora. Bez izričite suglasnosti Administratora, Naručitelj nema pravo prodavati, distribuirati, kopirati, mijenjati, reproducirati, prikazivati ili javno emitirati, objavljivati, uređivati ili prilagođavati ove elemente, licencirati ih, stvarati izvedena djela na temelju njih ili ih koristiti. na bilo koji drugi način.

8. Za Naručitelje iz Europske unije koji su potrošači, Administrator, u vezi s ugovorima zaključenim s takvim korisnicima putem Internet stranice, ispunjava obveze informiranja prema Naručiteljima sukladno relevantnim odredbama.

9. Sve zakonom propisane potvrde bit će poslane na e-mail adresu Naručitelja.

10. Korištenjem usluga ili slanjem elektroničke pošte Administratoru, Naručitelj će kontaktirati Administratora elektroničkim putem. Komunikacija s Naručiteljem odvija se putem e-maila ili telefonom. Za ugovorne svrhe, Naručitelj je suglasan primati informacije elektroničkim putem, a također je suglasan da svi ugovori, obavijesti, objave i druge informacije koje Upravitelj dostavi elektroničkim putem ispunjavaju zakonske uvjete informacija sadržanih u pisanom obliku, osim ako važeći zakon ne propisuje drugačije.

11. Tehnički uvjet za korištenje Internet stranice od strane Naručitelja je posjedovanje računarske radne stanice opremljene operativnim sustavom i pristupom Internetu te standardnim softverom potrebnim za pregledavanje Internet stranica, uključujući podršku za kolačiće. Kako bi se osigurao pravilan rad nekih funkcionalnosti web stranice, od Naručitelja se može zahtijevati podrška za Javu, Java Script, Flash itd.

12. Administrator zadržava mogućnost privremenih prekida u pristupu web stranici, koji mogu biti uzrokovani radovima na modernizaciji ili tehničkim problemima. U slučaju tehničkih problema, Administrator se obvezuje otkloniti iste u najkraćem mogućem roku.

III. UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

1. Naručitelj se obvezuje Internet stranicu koristiti na način u skladu s odredbama Pravilnika, odredbama važećih zakona te dobrim običajima i načelima društvenog suživota. Na isti način postupa i Upravitelj prilikom ispunjavanja svojih obveza.

2. Naručitelj izjavljuje da je pročitao Pravilnik i da u cijelosti prihvaća njegove odredbe. Politika privatnosti sastavni je dio ovih Pravila.

IV. SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA. NAKNADE

1. Za sklapanje ugovora s Administratorom, Naručitelj kontaktira Administratora putem obrasca dostupnog na Internet stranici, na e-mail adresu navedenu na Stranici ili telefonski. Postupak naručivanja Proizvoda uključuje odabir Proizvoda i načina dostave, potvrdu narudžbe i obveze plaćanja te izvršenje plaćanja Proizvoda.

2. Ugovor je sklopljen u trenutku potvrde narudžbe od strane Naručitelja. Ukoliko se narudžba vrši putem web stranice, narudžba se potvrđuje klikom na ikonu "naruči i plati" ili sl. U slučaju telefonskih narudžbi, potvrda narudžbe se odvija u telefonskom razgovoru.

3. U slučaju telefonskog kontakta radi sklapanja ugovora, Administrator je dužan potvrditi sadržaj predloženog ugovora zabilježen na papiru ili drugom trajnom mediju. Izjava potrošača o sklapanju ugovora ima učinak ako je zabilježena na papiru ili drugom trajnom mediju nakon primitka potvrde Upravitelja.

4. Administrator je dužan Naručitelju dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru na daljinu na trajnom mediju u razumnom roku nakon njegovog sklapanja, najkasnije u trenutku isporuke Proizvoda ili prije početka usluge. Administrator potvrđuje sadržaj ugovora slanjem njegovog sadržaja elektroničkim putem u pdf datoteci ili u papirnatom obliku zajedno s isporučenim Proizvodom. Ukoliko Naručitelj smatra da sadržaj poslanog ugovora ne odgovara dogovorima stranaka, dužan je o tome odmah obavijestiti Administratora. Bez obzira na to, Naručitelj se u tom slučaju može povući iz ugovora u skladu s točkom 22. u nastavku.

5. Sklapanjem ugovora Administrator se obvezuje prenijeti vlasništvo nad Proizvodom na Naručitelja i predati mu ga, a Naručitelj se obvezuje preuzeti Proizvod i platiti cijenu.

6. Naručitelji mogu kupiti proizvode od Administratora uz naknadu. Naknada se naplaćuje unaprijed ili prilikom dostave, osim ako Administrator pristane da se dio naknade plati nakon izvršenja ugovora ili tijekom njega.

7. Administrator isporučuje Proizvod samo unutar teritorija Republike Hrvatske.

8. Uz ikonicu/informacije na Internet stranici vezano uz određeni Proizvod uvijek se nalazi bruto cijena koju je Naručitelj dužan platiti ukoliko želi kupiti određeni Proizvod. Cijena Proizvoda NE uključuje troškove dostave koji se posebno naplaćuju u daljnjem tijeku postupka naručivanja. Troškovi dostave također su iskazani u bruto iznosu. Troškovi dostave mogu ovisiti o veličini, težini ili dimenzijama predmeta narudžbe.

9. Cijene navedene za pojedini proizvod ili uslugu nisu dio ovih Pravila i sve dok Naručitelj ne kupi pojedini proizvod ili uslugu (tj. prije sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda ili usluge) te se cijene mogu mijenjati. Međutim, cijena Proizvoda ne može se mijenjati nakon što je Kupac potvrdio narudžbu iako još nije platio cijenu. U slučaju sklapanja ugovora telefonskim putem, ponuda cijene Proizvoda koju daje zaposlenik Administratora obvezuje do završetka telefonskog razgovora.

10. Sve cijene i naknade izražene su u hrvatskim kunama i u eurima, a bilo koja promjena će biti popraćena odgovarajućom porukom.

11. Naručitelji mogu izvršiti plaćanja prema modelima plaćanja koji su dostupni na web stranici, kao što su PayPal i drugi, uključujući debitne ili kreditne kartice. Svi modeli plaćanja opisani su na web stranici.

12. Nalogodavac koji zahtijeva plaćanje korištenjem ovih platnih sustava, ovime izjavljuje da je suglasan s plaćanjem putem web stranica tih platnih sustava te da je pročitao propise dostupne na web stranicama ovih platnih sustava i prihvaća odredbe sadržane u njima. U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, Administrator ne odgovara Nalogodavcu za bilo kakve probleme s plaćanjem iz razloga koji se mogu pripisati vlasniku gore navedenih web stranica, posebice za kašnjenja u plaćanju ili nemogućnost plaćanja iz tehničkih razloga. . U tom slučaju Nalogodavac treba kontaktirati operatera odgovarajuće usluge platnog sustava na način i pod uvjetima propisanim pravilima ovoga sustava. Ako uplata nije izvršena iz razloga koji se mogu pripisati Administratoru, Naručitelj treba obavijestiti Administratora o ovoj činjenici slanjem poruke na sljedeću e-mail adresu:

13. Nalogodavac je suglasan da Administrator osobne podatke Nalogodavca kao što su ime, prezime, adresa i ostale podatke kao što je broj bankovnog računa prenosi operaterima platnog sustava iz st. 12. gore navedenog, uključujući i obradu ovih podataka od strane operatera platnog sustava, u svrhu izvršenja transakcije u vidu plaćanja cijene od strane Nalogodavca Administratoru.

14. Naručitelji izjavljuju da će izvršiti plaćanja za sve proizvode i usluge koje se prodaju putem web stranice korištenjem sredstava iz legalnih izvora.

15. Upravitelj je dužan s Naručiteljem iz Europske unije koji je Potrošač na trajnom mediju dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru u primjerenom roku nakon njegovog sklapanja. Takva potvrda treba sadržavati informacije koje zahtijeva mjerodavno pravo, osim ako ih je Administrator dostavio Naručitelju na trajnom mediju prije sklapanja ugovora.

16. Najkasnije u trenutku izražavanja kupčeve želje da bude vezan ugovorom, Administrator mora ovog Kupca obavijestiti na jasan i razumljiv način o:

1) glavnim obilježima usluge, uključujući predmet usluge i načinu komuniciranja s potrošačem;

2) svojim identifikacijskim podatcima, osobito o tvrtki, organu koji je registrirao djelatnost, kao i broju pod kojim je registrirana djelatnost;

3) adresi poduzeća, adresi elektroničke pošte i broju telefona ili telefaksa, ako su dostupni, na koje potrošač može brzo i učinkovito stupiti u kontakt s poduzetnikom;

4) adresi na koju potrošač može podnijeti prigovor, ako je različita od adrese iz točke 3.;

5) ukupnoj cijeni ili ukupnoj naknadi usluge, uključujući poreze, ako priroda predmeta usluge ne dopušta opravdano unaprijed obračunati njihov iznos, način na koji će se obračunati, kao i naknadu za prijevoz i dostavu, poštanske i druge naknade, ako se visina tih naknada ne može utvrditi, obvezu plaćanja istih; u slučaju ugovora na neodređeno vrijeme ili ugovora koji sadrži pretplatu, trgovac mora navesti ukupnu cijenu ili ukupnu naknadu, uključujući sva plaćanja za obračunsko razdoblje i, ako ugovor predviđa fiksnu stopu - i ukupne mjesečne uplate;

6) troškovima korištenja sredstva daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako su veći od onih koji se uobičajeno primjenjuju za korištenje tog sredstva komunikacije;

7) načinu i datumu plaćanja;

8) načinu i datumu obavljanja usluge od strane poduzetnika te postupku rješavanja reklamacije koji poduzetnik primjenjuje;

9) načinu i datumu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora iz čl. 27., kao i obrazacu odustanka iz Priloga 2. Zakona;

10) troškovima povrata artikala u slučaju odustajanja od ugovora koje snosi potrošač; za ugovore na daljinu - troškovima povrata pošiljaka ako se te pošiljke zbog svoje prirode ne mogu normalno vratiti poštom;

11) obvezi potrošača da podmiri razumno nastale troškove trgovca u skladu s člankom 35., ako potrošač odustane od ugovora nakon davanja obavijesti u skladu s člankom 15. stavkom 3. i člankom 21. stavkom 2.;

12) nedostatku prava na odustanak od ugovora iz čl. 38 ili okolnostima u kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora;

13) obvezi poduzetnika da isporuči stvar bez nedostataka;

14) mogućnostima pribjegavanja izvansudskim postupcima tužbe i naknadi štete te pravilima pristupa tim postupcima.

17. Rok isporuke Proizvoda ovisi o načinu dostave odabranom od strane Naručitelja i iznosi u prosjeku 2-5 radnih dana od dana knjiženja uplate na žiro račun Administratora.

18. Naručitelj je dužan u postupku naručivanja dati točne i potpune podatke koji omogućuju ispravno izvršenje ugovora, a posebice ispravnu isporuku Proizvoda. Ukoliko zbog davanja netočnih podataka Administrator ne može isporučiti kupljeni Proizvod, kontaktirat će Naručitelja radi dobivanja točnih podataka, a ukoliko kontakt nije moguć, Naručitelj može otkazati narudžbu i izvršiti povrat cijene Naručitelju u skladu sa zakonom, posebice potrošačkim pravom.

19. Naručitelj izjavljuje da nije obveznik PDV-a. Ukoliko Kupac postane porezni obveznik ovog poreza ili već jest, dužan je dostaviti sve podatke potrebne za izdavanje PDV računa, a posebice PDV identifikacijski broj. Ova faktura će biti poslana na e-mail adresu Naručitelja.

20. Naručitelj izjavljuje da mu je poznato da narudžbe putem Internet stranice ili putem telefona vezane uz kupnju Proizvoda ili usluga povlače za sobom obvezu plaćanja.

21. Naručitelj je dužan sam i o svom trošku osigurati pristup telekomunikacijskim uslugama potrebnim za korištenje usluga Administratora. Naknadu za Internet providera odnosno troškove telefonskog priključka ne naplaćuje Administrator, već Internet provider odnosno operator telekomunikacijskih usluga.

22. Naručitelj ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana njegovog sklapanja bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, sukladno čl. 23 u nastavku. Za poštivanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka. Odustajanje od ugovora zahtijeva slanje izjave o odustajanju od ugovora

23. U slučaju odustajanja od ugovora, Naručitelj snosi izravne troškove povrata artikla. Naručitelj je dužan Proizvod vratiti Upravitelju ili ga predati osobi koju je Upravitelj ovlastio za preuzimanje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je odustao od ugovora. Za poštivanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije njegovog isteka.

V. DODATCI PREHRANI

1. U slučaju Proizvoda koji je dodatak prehrani, Naručitelj izjavljuje da je svjestan da dodatak prehrani nije lijek. Naručitelj je svjestan da je dodatak prehrani hrana čija je svrha nadopuna normalne prehrane, kao koncentrirani izvor vitamina ili minerala ili drugih tvari s hranjivim ili drugim fiziološkim učinkom.

2. Ukoliko Kupac ima nedoumica u vezi s korištenjem određenog dodatka prehrani zbog svog zdravstvenog stanja ili utjecaj dodatka prehrani na njegovo zdravlje, dužan se prije kupnje Proizvoda posavjetovati s dijetetičarom ili liječnikom.

3. U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, isključena je odgovornost Administratora za to što Naručitelj nije postigao očekivani rezultat korištenjem dodatka prehrani.

V. NEZAKONIT NAČIN KORIŠTENJA WEB STRANICE

Naručitelj ovime izjavljuje i jamči da neće obavljati sljedeće radnje:

a) Nalogodavac se neće pretvarati da je druga osoba ili subjekt, stvarno postojeći ili fiktivni, lažno tvrditi da je povezan s bilo kojom osobom ili subjektom,

b) Naručitelj neće koristiti Internet stranicu ni u koje druge svrhe osim za korištenje usluga koje nudi Administrator;

c) Naručitelj neće zaobići ili onemogućiti sigurnosne značajke web stranice;

d) Naručitelj neće koristiti Internet stranicu u bilo kakve nezakonite svrhe ili za kršenje nacionalnih ili međunarodnih propisa, uključujući one koji se odnose na zaštitu autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih vlasničkih prava, kao i propisa o zaštiti osobnih podataka;

e) Kupac neće pokušati razbiti izvorni kod web-mjesta ili bilo kojeg njegovog dijela, niti manipulirati njime na bilo koji način;

f) Naručitelj neće mijenjati, prilagođavati, prevoditi web stranicu ili bilo koji njen dio (uključujući Pravilnik), niti stvarati neka slična djela na temelju iste;

g) Naručitelj se neće namjerno miješati ili pokušati ometati rad web stranice ili na bilo koji način ometati druge korisnike u korištenju iste, posebice neće postavljati ili distribuirati viruse ili drugi štetni softver kao što su adware, spyware itd.

VI. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

1. U mjeri dopuštenoj zakonom, odgovornost Administratora je isključena za:

- bilo kakvu štetu koja proizlazi iz korištenja web stranice, pristupa istoj ili nemogućnosti korištenja web stranice iz razloga koji su izvan kontrole Administratora;

- bilo kakvu štetu koja proizlazi iz virusa, trojanskih konja, itd., koje treće strane mogu poslati na ili putem web stranice,

- sve radnje i njihove posljedice koje proizlaze iz kršenja odredbi ovog Pravilnika od strane Naručitelja ili davanja lažnih podataka od strane Naručitelja ili davanja lažnih ili neistinitih izjava i uvjerenja iz ovog Pravilnika,

2. Administrator neće snositi nikakvu odgovornost prema trećim stranama koja se posebno odnosi na neizvršenje ili nepravilno izvršavanje ovog Ugovora od strane Nalogodavca, počinjenje delikta od strane Naručitelja, kršenje zakona od strane Naručitelja i vezano uz Davanje neistinitih podataka, jamstava ili izjava od strane Naručitelja ili korištenje od strane Naručitelja proizvoda dobivenog od Administratora na nezakonit način. U slučaju bilo kakvih navoda, potraživanja, prigovora, peticija, zahtjeva, reklamacija i sl. vezanih uz ponašanje Naručitelja iz prethodne rečenice, Naručitelj se obvezuje snositi punu odgovornost prema tim subjektima, a posebno da će Nalogodavac podmiriti sve povezane troškove koje Upravitelj ima ili koje će Upravitelj biti dužan imati u bilo kojem obliku, uključujući posebno troškove pravne pomoći, naknade, naknade štete, novčane kazne, globe, ugovorne kazne, troškove poziva, pojavljivanja pred sudom ili tijelom državne ili javne uprave, troškova dopisivanja i svih drugih eventualnih troškova, pristojbi i sl. Navedena odredba ne odnosi se na potrošače u mjeri u kojoj bi bila povrijeđena njihova prava.

3. Za Naručitelje koji nisu potrošači, odgovornost Administratora ograničena je na 1630 kn (216 €) .

4. Za Naručitelje koji nisu potrošači, isključena je odgovornost Administratora iz jamstva za nedostatke.

X. REKLAMACIJE

1. Naručitelj ima pravo podnijeti prigovor na usluge koje pruža Administrator i kupljene Proizvode.

2. Reklamacije se podnose u elektroničkom obliku na e-mail adresu: Reklamacije će se razmatrati u roku od 30 dana od dana primitka od strane Administratora.

3. Žalbeni postupak odnosno reklamacija treba sadržavati detaljnu izjavu o tome u čemu se sastoje nepravilnosti i specifikaciju rješenja koje bi bilo zadovoljavajuće za Kupca. Odgovor na prigovor bit će poslan na e-mail adresu na trajnom mediju ili na papiru u pisanom obliku.

4. Neodgovaranje na prigovor u roku iz st.2 gore znači da je Administrator prihvatio prigovor.

5. Administrator odgovara Naručiteljima koji su potrošači pod jamstvom ako prodani Proizvod ima nedostatak. U tom pogledu Naručitelj ima prava propisana Građanskim zakonikom, a posebice pravo zahtijevati sniženje cijene, odustajanje od ugovora, zamjenu stvari za stvar bez nedostataka ili uklanjanje nedostatka.

6. Naručitelj koji ostvaruje prava iz jamstva dužan je Proizvod s nedostatkom dostaviti na adresu: WeDeliver Logistics LLC, ul. Stawy 5, 02-467 Varšava

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Sastavni dio ovih Pravila, obvezujući za sve Naručitelje, je prilog „Politika privatnosti“.

2. Sva komunikacija s administracijom web stranice treba se odvijati putem e-pošte, koristeći e-mail adresu

3. Nalogodavac ne smije prenijeti prava, obveze ili potraživanja koja proizlaze iz ovog ugovora (Pravilnika) između njega i Administratora na bilo koju treću osobu - bez pisanog pristanka Administratora.

4. Sve odredbe koje se pokažu nevažećima ili neučinkovitima neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Nevažeće odredbe bit će zamijenjene važećim odredbama koje najbolje odgovaraju ekonomskom smislu, namjerama stranaka i svrsi nevažećih odredbi.

Pravilnik stupa na snagu 28.02.2022 godine